افراد مؤسسه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مؤسسین

عباسعلی خدادادئی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

شیخ حسن انصاری

متن معرفی شخص

Scroll to Top